สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
ใบอนุญาต/ใบรับรอง
ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแห่งชาติ
ใบอนุญาตทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
ใบอนุญาตทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศ
ใบรับรองผู้ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ใบรับรองผู้ฝึกอบรมประเภท จป.หัวหน้างาน / จป.บริหาร
ใบรับรองผู้ฝึกอบรม คปอ.
ใบรับรองผู้บริหารคุณภาพ ISO