สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

(Employers' Confederation of Thailand ) เป็นสภาองค์การนายจ้างเพียงองค์การเดียวในประเทศไทย ที่เป็นภาคีสมาชิกองค์การนายจ้างระหว่างประเทศ (International Organization of Employers) เป็นตัวแทนนายจ้างของประเทศไทยในการทำงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ภารกิจหลัก ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีแนวปฏิบัติในการดำเนินงานที่ดี และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ให้บริการสนับสนุนการดำเนินกิจการของนายจ้างไทย ในด้านต่างๆ

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรมของ ECOT

ศูนย์ความรู้ของ ECOT

ข่าวสารและกิจกรรม

ECOT จับมือ ICDL พานายจ้างลูกจ้างรอดในยุคดิจิทัล


วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสุขอนันต์เจริญวิลล่า สมุทรปราการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย หรือ ECOT โดยคุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาฯ และ ICDL Thailand โดย Dr.Hugh O' Connell   กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาองค์กรนายจ้างเพื่อยกระดับสมรรถนะดิจิทัลให้เจ้าของธุรกิจ/นายจ้างและลูกจ้างอยู่ในระดับมาตรฐานสากลและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล โดยมีผู้นำ ผู้บริหาร ของทั้งสององค์กรรวมถึงภาคีพันธมิตรให้เกียรติร่วมงานคับคั่ง เช่น คุณจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด  ย่อมไทย คุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์   Executive Director, ICDL Thailand พล.อ.ต.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ           คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ ECOT ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ รองประธานอาวุโสสภา SMEs 

“ECOT ขอถือโอกาสนี้แสดงเจตนารมณ์ผ่านสื่อมวลชนไปยังทุกภาคส่วนของประเทศให้หลอมรวมศักยภาพและทรัพยากรเพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อง .. อ่านต่อ ..

ECOT Media


ILO ระหว่างประเทศคนใหม่ เข้าพบ ปธ.สภานายจ้างไทย พร้อมขับเคลื่อนแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมกัน

นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)  สภาฯ และ ILO ต่างได้ร่วมปรึกษาหารือและทำโครงการร่วมกันมาหลายโครงการเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ  และโครงการต่างๆ อีกมากมาย


ศูนย์ความรู้ EKC มารู้จักกับ EKC ว่ามีความหมายอย่างไร ขอบเขตงานคืออะไร

โดยคุณศิริพงศ์  อินทวดี ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT) ร่วมด้วยคุณเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย(ECOT) แขกรับเชิญ

ECOT พันธมิตรระหว่างประเทศ


เกี่ยวข้องเรา

บทความและเอกสารดาวน์โหลด

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทัศนคติของประชาชนต่อการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทัศนคติของประชาชนต่อการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทัศนคติของประชาชนต่อการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการรับสมัครและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทัศนคติของประชาชนต่อการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศญี่ปุ่น

สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์

โปรแกรมฝึกอบรม EDC Training

วันที่อบรม : 19 Oct 2023
วันสิ้นสุด : -
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัยข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางกล ถอด ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดถ้าจำเป็น 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หน่วยวัดของระบบต่าง ๆ ระบบ วงจรและการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความสามารถ ใช้เครื่องมือต่างๆ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา รักษาวินัย มีความซื่อสัตย์และประหยัด 

วันที่อบรม : 07 Dec 2023
วันสิ้นสุด : 27 Dec 2023
สถานที่อบรม : อบรมออนไลน์ ผ่าน zoom

อบรมทบทวน (ต่ออายุบัตรโลตัส เซฟตี้ พาสปอร์ต) - Lotus's Safety Passport

Refresh training ประจำเดือนธันวาคม 2566 (อบรมหลักสูตรละ 3 ชั่วโมง)

- Refresh  หลักสูตร E,EE    วันที่ 7 ธ.ค.2566   (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร S,P      วันที่ 7 ธ.ค.2566   (บ่าย)
- Refresh  หลักสูตร G         วันที่ 8 ธ.ค.2566   (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร G         วันที่ 19 ธ.ค.2566  (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร E,EE    วันที่ 19 ธ.ค.2566  (บ่าย)
- Refresh  หลักสูตร G         วันที่ 26 ธ.ค.2566  (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร E,EE    วันที่ 27 ธ.ค.2566  (เช้า)
- Refresh  หลักสูตร S,P      วันที่ 27 ธ.ค.2566  (บ่าย)

หมายเหตุ: ภายหลังการสมัครอบรม ต้องได้รับการตอบรับ/ยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
หากไม่ได้รับการตอบรับ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 094-7945492 หรือ 02-3857117

วันที่อบรม : 19 Jan 2024
วันสิ้นสุด : 03 Feb 2024
สถานที่อบรม : อบรมออนไลน์ และ On-site (2 วัน ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


เปิดรับสมัครอบรม "
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 4 

โดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

เรียนเชิญผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป.มืออาชีพ HR มืออาชีพ ผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต. วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา สมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย สมาชิกภาคีเครือข่ายสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม 

และผู้สนใจทุกท่าน เข้าอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย

- สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (อายุเกิน 30 ปี)

- แนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย

- พี่เลี้ยงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

- ได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตร 

ระยะเวลาการอบรม

- วันที่ 19, 26, 27, ม.ค. และ 2, 3 กุมภาพันธ์ 2567 

- ในรูปแบบ Online และ Onsite (โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

- ระยะเวลาการอบรม 36 ชั่วโมง

   !!! รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

- คุณปอ โทร. 094-4845342

- อาจารย์ชุติกาญจน์  โทร. 085-6479490

- คุณวรวุฒิ  โทร. 091-1805459

หรือ โทร. 02-3857117  / E-mail: training@ecot.or.th 

Line Official: @675trlmk

วันที่อบรม : 17 Apr 2024
วันสิ้นสุด : 31 Aug 2024
สถานที่อบรม : In-house training ณ สถานประกอบการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2567

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) ขอเรียนเชิญสถานประกอบการ จัดอบรม "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2567"  

 📍📍📍 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ระยะเวลาการอบรม : 09.00-15.00 น.

🔴 หัวข้อการอบรม

       1. ความรู้ประกันสังคมและเงินทดแทน

       2. การส่งเสริมสุขภาพเพื่อการทำงาน

       3. การส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม 

📌สถานประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 02-3857117 📱 0944845342
📩  training@ecot.or.th
🌏  www.ecot-th.com

วันที่อบรม : 01 May 2024
วันสิ้นสุด : 31 Dec 2024
สถานที่อบรม : Online Training และ Onsite Training

หลักสูตรการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

อ้างอิงจากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565
ได้มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน อีก 1 ข้อ คือ ''ให้จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน''

ll>>  เพื่อให้ จป.หัวหน้างาน เข้าใจรูปแบบและสาระสำคัญของคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
รวมถึงการจัดทำคู่มือความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

ll>> กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ ก็สามารถจัดได้ตามไซส์ของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
- จป.หัวหน้างาน
- คปอ.
- ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรผู้สอน 
- วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
(*** สามารถปรับลดได้ตามเนื้อหาการบรรยาย ***)

วุฒิบัตรผ่านการอบรม  (Certificate)
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม