สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
ECOT KNOWLEDGE CENTER
ศูนย์การเรียนรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์

ประกาศอบรมหลักสูตร


วันที่อบรม : 21 Jun 2023
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หากทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฎหมายมีโทษปรับนายจ้าง 30,000 บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฎหมายบังคับ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 07 Jun 2023
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

 กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หากทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฎหมายมีโทษปรับนายจ้าง 30,000 บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฎหมายบังคับ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 24 May 2023
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

 กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หากทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฎหมายมีโทษปรับนายจ้าง 30,000 บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฎหมายบังคับ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 10 May 2023
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

แผนอบรมและทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

 กำหนดให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน หากทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯนี้ จะผิดกฎหมายมีโทษปรับนายจ้าง 30,000 บาท ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท ทั้งนี้ กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีหนังสือรับรองฯตามที่กฎหมายบังคับ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 19 Oct 2023
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัยข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางกล ถอด ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดถ้าจำเป็น 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หน่วยวัดของระบบต่าง ๆ ระบบ วงจรและการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความสามารถ ใช้เครื่องมือต่างๆ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา รักษาวินัย มีความซื่อสัตย์และประหยัด 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 16 Aug 2023
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัยข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางกล ถอด ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดถ้าจำเป็น 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หน่วยวัดของระบบต่าง ๆ ระบบ วงจรและการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความสามารถ ใช้เครื่องมือต่างๆ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา รักษาวินัย มีความซื่อสัตย์และประหยัด 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 27 Jun 2023
สถานที่อบรม : ศูนย์ทดสอบฯ บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ซ.เทพารักษ์ 60 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือ แรงงาน พ.ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัยข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางกล ถอด ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดถ้าจำเป็น 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ หน่วยวัดของระบบต่าง ๆ ระบบ วงจรและการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความสามารถ ใช้เครื่องมือต่างๆ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา รักษาวินัย มีความซื่อสัตย์และประหยัด 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 17 May 2023
สถานที่อบรม : อาคารสุขอนันต์ เทพารักษ์ 60

แผนอบรม Public Safety Training 2023

.

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 18 May 2023
สถานที่อบรม : อาคารสุขอนันต์ เทพารักษ์ 60

แผนอบรม Public Safety Training 2023

.

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 19 May 2023
สถานที่อบรม : อาคารสุขอนันต์ เทพารักษ์ 60

แผนอบรม Public Safety Training 2023

.

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร
วันที่อบรม : 14 Jun 2023
สถานที่อบรม : อาคารสุขอนันต์ เทพารักษ์ 60

แผนอบรม Public Safety Training 2023

.

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 15 Jun 2023
สถานที่อบรม : อาคารสุขอนันต์ เทพารักษ์ 60

แผนอบรม Public Safety Training 2023

.

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 16 Jun 2023
สถานที่อบรม : อาคารสุขอนันต์ เทพารักษ์ 60

แผนอบรม Public Safety Training 2023

.

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร
วันที่อบรม : 16 May 2023
สถานที่อบรม : โรงแรมเบย์ (ศรีนครินทร์)

หลักสูตรการยศาสตร์ในการทำงานและการแก้ไขป้องกัน

หัวข้อฝึกอบรม

แนวคิด และหลักการของการยศาสตร์

ประโยชน์ของการดำเนินการด้านการยศาสตร์

ปัญหาการยศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในสำนักงาน

ท่าทางการทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านการยศาสตร์

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ กระดูดโครงร่าง ที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการยศาสตร์

การฝึกปฏิบัติ

การบ่งชี้อันตรายจากท่าทางการทำงาน

ฝึกปฏิบัติออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เนื่องจากลักษณะท่าการทำงานในอริยบทเดิมเป็นเวลานาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัครวันที่อบรม : 23 May 2023
สถานที่อบรม : โรงแรมเบย์ (ศรีนครินทร์)

หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย

การสร้างวิทยากรภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะวิทยากรภายในสามารถถ่ายทอดประสบการให้กับบุคคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี วิทยากรภายในสามารถจัดการเนื้อหาในการอบรมได้ตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งวิทยากรภายในสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดอมรมแทนการสรรหาวิทยากรภายนอกเพื่อเข้ามาอบรม หลักสูตรวิทยากรภายในด้านความปลอดภัย เป็นหลักสูตรส่งเสริมความรู้ และทักษะที่สำคัญในการเป็นวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร