สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ
วันที่อบรม : 19 Jan 2024
สถานที่อบรม : อบรมออนไลน์ และ On-site (2 วัน ณ โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562


เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 4 

โดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

เรียนเชิญผู้ประกอบการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จป.มืออาชีพ HR มืออาชีพ ผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อบต. วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา สมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย สมาชิกภาคีเครือข่ายสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม 

และผู้สนใจทุกท่าน เข้าอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย

- สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (อายุเกิน 30 ปี)

- แนะนำการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย

- พี่เลี้ยงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

- ได้รับประกาศนียบัตรในหลักสูตร 

ระยะเวลาการอบรม

- วันที่ 19, 26, 27, ม.ค. และ 2, 3 กุมภาพันธ์ 2567 

- ในรูปแบบ Online และ Onsite (โรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

- ระยะเวลาการอบรม 36 ชั่วโมง

   !!! รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

- คุณปอ โทร. 094-4845342

- อาจารย์ชุติกาญจน์  โทร. 085-6479490

- คุณวรวุฒิ  โทร. 091-1805459

หรือ โทร. 02-3857117  / E-mail: training@ecot.or.th 

Line Official: @675trlmk