สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่อบรม : 01 Mar 2024
สถานที่อบรม : Online Training และ Onsite Training

หลักสูตรการยศาสตร์ในการทำงานและการแก้ไขป้องกัน

การทำงานในสถานประกอบการทุกขั้นตอนการทำงานอาจมีอันตรายหรือความเสี่ยงแฝงเร้น ที่เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติของพนักงาน นํามาซึ่งการบาดเจ็บ พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือความสูญเสียอื่นๆ เช่น เวลา บุคคลากร ทรัพย์สิน รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการยศาสตร์ในการทำงาน
- เพื่อให้สามารถบ่งชี้สภาพอันตรายทางการยศาสตร์ได้
- เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการแก้ไขป้องกันอันตรายจากท่าทางการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงาน
- หัวหน้างาน
- ผู้สนใจทั่วไป
- จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง , จป.วิชาชีพ

*** จป.โดยหน้าที่เฉพาะ สามารถนำไปนับชั่วโมงเพิ่มเติมความรู้ 12 ชั่วโมงได้ ***


ll>> กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ ก็สามารถจัดได้ตามไซส์ของผู้เข้าอบรม

วิทยากรผู้สอน 
- วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
(*** สามารถปรับลดได้ตามเนื้อหาการบรรยาย ***)

วุฒิบัตรผ่านการอบรม  (Certificate)
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม