สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่อบรม : 01 Mar 2024
สถานที่อบรม : Online Training และ Onsite Training

หลักสูตรคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการด้านแรงงานสำหรับพนักงานที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด โดยบังคับให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน โดยมีวาระในการดำเนินงานคราวละ 2 ปี

ll>> เพื่อให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบาทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารงานด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเหมาะสม

ll>> กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ ก็สามารถจัดได้ตามไซส์ของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
- คณะกรรมการสวัสดิการฯ
- พนักงาน
- ฝ่ายบริหาร
- ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรผู้สอน 
- วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
(*** สามารถปรับลดได้ตามเนื้อหาการบรรยาย ***)

วุฒิบัตรผ่านการอบรม  (Certificate)
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม