สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์
...
คณะกรรมการผู้บริหาร
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ประธานกิตติมศักดิ์
นายอนันตชัย คุณานันทกุล
ประธานกิตติมศักดิ์

ประธาน
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
ประธาน

เลขาธิการ
นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง
เลขาธิการ

กรรมการบริหาร
นางอุไร คุณานันทกุล
กรรมการบริหาร
นายสุชัย หยองอนุกูล
กรรมการบริหาร
นางสาวนุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
นายโสภณ พรโชคชัย
กรรมการบริหาร
นายไพศาล ชื่นตระกูลวิทยา
กรรมการบริหาร
นางสาวกัลยา คุณานันทกุล
กรรมการบริหาร
นางสุเนตร คุณานันทกุล
กรรมการบริหาร
นางสาววิภาวี คุปติมาลาธร
กรรมการบริหาร
นางสุอาภา กล่องกระแสสินธุ์
กรรมการบริหาร
นายนันทพล วงศ์เรืองวิศาล
กรรมการบริหาร
นางชลลดา บัวครื้น
กรรมการบริหาร
นายสัณหพัฒน ตันติธนาทรัพย์
กรรมการบริหาร
นายสมควร จันทร์แดง
กรรมการบริหาร
นางสาวประภัทรศร เจริญชัย
กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษา
นายกรชัย แก้วมหาวงศ์
ที่ปรึกษา
นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ
ที่ปรึกษา
นายศักดิ์ดา หวานแก้ว
ที่ปรึกษา
รศ.ดร เอกชัย กี่สุขพันธ์
ที่ปรึกษา
นายปนิธิ ศิริเขต
ที่ปรึกษา
ดร ศุภากร รัชพงศ์
ที่ปรึกษา
นายอภิชัจ อินสว่าง
ที่ปรึกษา
นายสมบูรณ์ บุญยรัตนประภา
ที่ปรึกษา
นายเอกพร โฆษะครรชิต
ที่ปรึกษา
นายโกวิทย์ บุรพธานินทร์
ที่ปรึกษา
นายสุวิทย์ สุมาลา
ที่ปรึกษา
นางสุรีย์ มณฑา
ที่ปรึกษา
นายสมเจตน์ ภิรมณ์มาก
ที่ปรึกษา
นายธวัชชัย แสงห้าว
ที่ปรึกษา
นายบวรศักดิ์ กล้าหาญ
ที่ปรึกษา
นายธนบูลย์ สายวงศ์
ที่ปรึกษา
นายสมมาส สุภาผล
ที่ปรึกษา
นายศิริพงศ์ อินทรวดี
ที่ปรึกษา
นายโกมาริก คชสังข์สีห์
ที่ปรึกษา
นางสาวดารัณ บุญยศักดิ์
ที่ปรึกษา
นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง
ที่ปรึกษา
นายจุมพล จักรรัตน์พาหุ
ที่ปรึกษา
นายภูชิสส์ ศรีเจริญ
ที่ปรึกษา