สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์
...
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
สมาชิก

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ECOT ดำเนินงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมศักยภาพนายจ้างโดยมีความยินดีให้บริการบริษัทสมาชิกดังต่อไปนี้

 • - ให้บริการคำปรึกษาด้านการป้องกันและแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านแรงงาน ฟรี
 • - ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฟรี
 • - ให้ความรู้แก่สมาชิกผ่านวารสาร ECOT News ฟรี
 • - จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และรับออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของบริษัทสมาชิกในราคาพิเศษ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในระดับต่างๆ เป็นต้น
 • - ให้บริการด้านสถานที่ฝึกอบรมสำหรับบริษัทสมาชิกในราคาพิเศษ
 • - เปิดรับสมัครชิงทุนดูงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ฟรี
 • - เปิดโอกาสให้บริษัทสมาชิกเข้าร่วมประชุมและสัมมนาต่างประเทศ โดยความสนับสนุนจาก International Organization of Employers (IOE), Confederation of Asia Pacific Employers (CAPE) และ Nippon-keidanren International Cooperation Center (NICC) เป็นต้น
 • - มีการจัดฝึกอบรมและสัมมนาในบางช่วงเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรให้ แก่สมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี (กรุณาติดตามข่าวสารการฝึกอบรมฟรีจากทางสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยซึ่ง จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

วิธีการสมัครสมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ประเภทสมาชิก รายละเอียด อัตราค่าสมาชิก
สมาชิกสามัญ สมาคมนายจ้าง (ตั้งแต่ 3 บริษัท ขึ้นไป) ในธุรกิจ ประเภทเดียวกัน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 5,000 บาท
สมาชิกสมทบ สมาชิกประเภทบริษัทเดี่ยว ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 5,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสมทบ

 • - ใบสมัครสมาชิกสมทบ / Affiliate Membership Application Form
 • - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / certified true copy of Registration Certificate
 • - สำเนา ภ.พ. 20 / certified true copy of VAT Certificate
 • - หนังสือแนะนำองค์กร (หากมี) / Company Profile (if any)
 • - สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / certified true copy of Certificate of Juristic Person
 • - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / certified true copy of Company Affidavit
 • - อื่นๆ / others

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสามัญ

สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร 0-2385-7177 , 0-2385-7117 โทรสาร 0-2385-8577

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชี (Direct Transfer)

ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กสิกรไทย ย่อยถนนศรีนครินทร์ ก.ม.9 739-2-15039-5 ออมทรัพย์

เช็คเงินสดหรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย (Cash or crossed cheque) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Employers' Confederation of Thailand หากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ หรืออีเมล์ใบนำฝาก (pay-in slip) โดยระบุชื่อ บริษัทและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและชื่อผู้ประสานงาน มายัง ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

E-mail: ecot@ecot.or.th หรือโทร. 0-2385-7177 , 0-2385-7117 FAX 0-2385-8577 

* สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ *

ข่าวสารอื่นๆ

ข่าว PR สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ประกอบการในจังหวัดที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันจำนวน 3 แห่งขึ้นไปร่วมกันจัดตั้งสมาคมนายจ้าง เพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบการที่เป็นผู้แทนสมาคมนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆของกระทรวงแรงงานและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการไตรภาคีแต่ละคณะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารงานด้านแรงงานของประเทศนอกจากนี้สมาชิกที่เป็นผู้แทนสมาคมนายจ้างยังสามารถใช้สิทธิในการเสนอชื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัด

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางดำเนินการจัดตั้งสมาคมฯ
เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฯรวมถึงแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดเอกสารแนบหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่:สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2385-7117, 0-2385-7177 โทรสาร 0-2385-8577