สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์
...
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

กฏหมาย และ พรบ.

 • - เรื่องอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนิสิต นักเรียน นักศึกษา (ฉบับที่ 2) 31 October 2013 610 - พรบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 16 มกราคม พ.ศ.2554 31 October 2013 802 
 • - พรบ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 31 October 2013 659 - พรบ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 31 October 2013 2331 
 • - พรบ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 31 October 2013 1073 
 • - พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 31 October 2013 714 
 • - พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2551 31 October 2013 706 
 • - ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2554 31 October 2013 418 
 • - คำชี้แจง พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 31 October 2013 631 
 • - เบอร์โทรติดต่อหน่วยงาน กระทรวงแรงงาน 31 October 2013 716 
 • - ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 6 31 October 2013 558 
 • - ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2554 31 October 2013 774 
 • - ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ.2554.ฉ.2 31 October 2013 941

กฏกระทรวง

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็น ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔