สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์
...
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

ประเภทสมาชิก รายละเอียด อัตราค่าสมาชิก
สมาชิกสามัญ สมาคมนายจ้าง (ตั้งแต่ 3 บริษัท ขึ้นไป) ในธุรกิจ ประเภทเดียวกัน ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 5,000 บาท
สมาชิกสมทบ สมาชิกประเภทบริษัทเดี่ยว ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 5,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสมทบ

  • - ใบสมัครสมาชิกสมทบ / Affiliate Membership Application Form
  • - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / certified true copy of Registration Certificate
  • - สำเนา ภ.พ. 20 / certified true copy of VAT Certificate
  • - หนังสือแนะนำองค์กร (หากมี) / Company Profile (if any)
  • - สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / certified true copy of Certificate of Juristic Person
  • - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / certified true copy of Company Affidavit
  • - อื่นๆ / others

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสามัญ

สอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร 0-2385-7177 , 0-2385-7117 โทรสาร 0-2385-8577

วิธีการชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

โอนเงินเข้าบัญชี (Direct Transfer)

ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กสิกรไทย ย่อยถนนศรีนครินทร์ ก.ม.9 739-2-15039-5 ออมทรัพย์

เช็คเงินสดหรือเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย (Cash or crossed cheque) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย Employers' Confederation of Thailand หากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ หรืออีเมล์ใบนำฝาก (pay-in slip) โดยระบุชื่อ บริษัทและที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและชื่อผู้ประสานงาน มายัง ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

E-mail: ecot@ecot.or.th หรือโทร. 0-2385-7177 , 0-2385-7117 FAX 0-2385-8577 

* สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ *