สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
สไตล์
...
สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
กิจกรรมบริการของสมาชิก

กิจกรรมบริการของสภาองค์การายจ้างแห่งประเทศไทย

สภา ให้การบริการแก่สมาชิกกังต่อไปนี้

  1. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ให้บริการหลักสูตรอบรมพื้นฐานด้านแรงงานสัมพันธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และให้การบริการออกแบบ
  3. หลักสูตร/ดำเนินการฝึกอบรมตามความต้องการของสมาชิก
  4. ให้ความสนับสนุนด้านทุนการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน ณ ต่างประเทศ
  5. ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน
  6. ให้บริการทำบัตรวีซ่าเอเปค ******
  7. สมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อสมัครเป็นผู้พิพากษาสบทบในนามของสภาฯ

บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแรงงาน

สมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อสมัครเป็นผู้พิพากษาสบทบในนามของสภาฯ

บริการให้คำปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

นอกเหนือจากบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้ว สภาฯ ยังให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ ข้อตกลง/เงื่อนไขในการจ้างงาน การเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน การดูแลด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มการจ่ายโบนัสในตลาดแรงงาน ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลา โครงสร้างเงินเดือน ร่วมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนา

ECOT ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบริษัทสมาชิก โดยให้บริการออกแบบหลักสูตรการจัดการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการดำเนินการฝึกอบรม ตามความต้องการของแต่ละบริษัท หลักสูตรต่างๆดำเนินการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา โดยมุ่งเน้นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผ่านการทำงานเป็นทีม เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน ในขณะเดียวกันกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานของพนักงาน

ใน ปี 2548 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงการทำงานมุ่งสู่การพัฒนาสมาชิกในเชิงรุก ทั้งในด้านศาสตร์และการบริหารจัดการหรือสาขาที่อยู่ในกระแสความสนใจ เช่นการจัดหลักสูตรการพัฒนานักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงานและภาคีการพัฒนาระดับนานาชาติ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสภาองค์การนายจ้างประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นรวมทั้งการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้ผลงานเป็นที่เผยแพร่ในวงกว้างจึงได้รับร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศกิจกรรมอีกช่องทางหนึ่ง

ทุนการศึกษา / ดูงาน ณ ต่างประเทศ

ในส่วนของกิจกรรมที่ ECOT ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การจัดสรรทุนฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก Nippon-keidanren International Cooperation Centre (NICC) และองค์การนายจ้างระหว่างประเทศ (IOE) ซึ่งการทำงานร่วมกับ IOE และ ECOT ได้รับการรับรองให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการขององค์การนายจ้างในเวทีโลก เพียงสภาเดียวในประเทศไทย

บริการทำวีซ่าเอเปค

สมาชิกทุกท่านมีสิทธิทำบัตรวีซ่าเอเปคได้ (รวมทั้งบุคลากรในหน่วยงานของท่านด้วย) ถ้าสนใจปรึกษาที่สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยได้คะ

สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ

สมาชิกสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบในนามของสภาฯ