สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577
...
บริษัท อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อ พ.ย. 2559 ให้บริการฝึกอบรม สัมนา
ภายใต้การกำกับดูแลของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
วันที่อบรม : 01 May 2024
สถานที่อบรม : Online Training และ Onsite Training

หลักสูตรการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

อ้างอิงจากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565
ได้มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ จป.หัวหน้างาน อีก 1 ข้อ คือ ''ให้จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน''

ll>>  เพื่อให้ จป.หัวหน้างาน เข้าใจรูปแบบและสาระสำคัญของคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
รวมถึงการจัดทำคู่มือความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง

ll>> กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ ก็สามารถจัดได้ตามไซส์ของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
- จป.หัวหน้างาน
- คปอ.
- ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรผู้สอน 
- วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
(*** สามารถปรับลดได้ตามเนื้อหาการบรรยาย ***)

วุฒิบัตรผ่านการอบรม  (Certificate)
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 01 May 2024
สถานที่อบรม : Online Training และ Onsite Training

หลักสูตรคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการด้านแรงงานสำหรับพนักงานที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด โดยบังคับให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน โดยมีวาระในการดำเนินงานคราวละ 2 ปี

ll>> เพื่อให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบาทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารงานด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเหมาะสม

ll>> กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ ก็สามารถจัดได้ตามไซส์ของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
- คณะกรรมการสวัสดิการฯ
- พนักงาน
- ฝ่ายบริหาร
- ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรผู้สอน 
- วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
(*** สามารถปรับลดได้ตามเนื้อหาการบรรยาย ***)

วุฒิบัตรผ่านการอบรม  (Certificate)
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 01 May 2024
สถานที่อบรม : Online Training และ Onsite Training

หลักสูตรการยศาสตร์ในการทำงานและการแก้ไขป้องกัน

การทำงานในสถานประกอบการทุกขั้นตอนการทำงานอาจมีอันตรายหรือความเสี่ยงแฝงเร้น ที่เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติของพนักงาน นํามาซึ่งการบาดเจ็บ พิการ สูญเสียอวัยวะ หรือความสูญเสียอื่นๆ เช่น เวลา บุคคลากร ทรัพย์สิน รวมทั้งภาพลักษณ์ขององค์กร 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการยศาสตร์ในการทำงาน
- เพื่อให้สามารถบ่งชี้สภาพอันตรายทางการยศาสตร์ได้
- เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการแก้ไขป้องกันอันตรายจากท่าทางการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงาน
- หัวหน้างาน
- ผู้สนใจทั่วไป
- จป.เทคนิค , จป.เทคนิคขั้นสูง , จป.วิชาชีพ

*** จป.โดยหน้าที่เฉพาะ สามารถนำไปนับชั่วโมงเพิ่มเติมความรู้ 12 ชั่วโมงได้ ***


ll>> กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ ก็สามารถจัดได้ตามไซส์ของผู้เข้าอบรม

วิทยากรผู้สอน 
- วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
(*** สามารถปรับลดได้ตามเนื้อหาการบรรยาย ***)

วุฒิบัตรผ่านการอบรม  (Certificate)
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 01 May 2024
สถานที่อบรม : Online Training และ Onsite Training

หลักสูตรโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

อ้างอิงจากกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565
ได้มีการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของ จป.วิชา ข้อ 22(12)  คือ ''ให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง''

ll>> เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพฯ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่อาจเกินขึ้นจากสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ll>> กลุ่มเล็ก/กลุ่มใหญ่ ก็สามารถจัดได้ตามไซส์ของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
- พนักงาน
- ฝ่ายบริหาร
- ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรผู้สอน 
- วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
(*** สามารถปรับลดได้ตามเนื้อหาการบรรยาย ***)

วุฒิบัตรผ่านการอบรม  (Certificate)
- ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร


วันที่อบรม : 01 Aug 2024
สถานที่อบรม : โรงแรมเบย์ (ถนนศรีนครินทร์)

อบรม จป. และ คปอ. (กรุงเทพและปริมณฑล)

เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2567

คปอ.
       ll>> วันที่ 20-21 สิงหาคม 2567
       ll>> วันที่ 26-27 กันยายน 2567
       ll>> วันที่ 17-18 ตุลาคม 2567

จป.บริหาร
       II>> วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567
       ll>> วันที่ 24-25 กันยายน 2567
       II>> วันที่ 21-22 ตุลาคม 2567

จป. หัวหน้างาน
      II>> วันที่ 26-27 สิงหาคม 2567
      ll>> วันที่ 24-25 กันยายน 2567
      ll>> วันที่ 23-24 ตุลาคม 2567

 ณ โรงแรมเบย์ (ถนนศรีนครินทร์)
(อยู่ระหว่าง MRT ศรีแบริ่ง และ MRT ศรีลาซาล)

ราคา 2,300/ท่าน
        พิเศษ สมัครอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือท่านละ 2,254 บาท/ท่าน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม         
         
- ผู้บริหาร
        - ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
        - คปอ. ของสถานประกอบกิจการ
        - ผู้สนใจ หรือต้องการอบรมทบวน

วิทยากรผู้สอน                         
         
- วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ระยะเวลาอบรม  (Duration)
       
- 2 วัน (12 ชั่วโมง)  

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร

วันที่อบรม : 01 Sep 2024
สถานที่อบรม : THE PAGO DESIGN HOTEL PHUKET

อบรม จป. และ คปอ. (ภูเก็ต)

เดือนกรกฎาคม 2567

จป. หัวหน้างาน
       ll>> 24-25 กรกฎาคม 2567

จป.บริหาร
       ll>> 24-25 กรกฎาคม 2567

คปอ.
       ll>> 26-27 กรกฎาคม 2567

 ณ  THE PAGO DESIGN HOTEL PHUKET

 ราคา 2,400 บาท/ท่าน
        พิเศษ สำหรับสมาชิกชมรม HR  Phuket (Human Resources Phuket) ลดทันที 100 บาท/ท่าน/หลักสูตร

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
       
- ผู้บริหาร         
       
- ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน
        - คปอ. ของสถานประกอบกิจการ
        - ผู้สนใจ หรือต้องการอบรมทบทวน

 วิทยากรผู้สอน                         
     
- วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 ระยะเวลาอบรม  (Duration)
     
- 2 วัน (12 ชั่วโมง)  

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร สนใจสำรองที่นั่ง/ส่งใบสมัคร