สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
หมวด : ข่าวทั่วไป

09

2023 ตุลาคม

อ่านแล้ว 19 ครั้ง

ECOT จับมือ ICDL พานายจ้างลูกจ้างรอดในยุคดิจิทัล

...

09 ตุลาคม 2023

ECOT จับมือ ICDL พานายจ้างลูกจ้างรอดในยุคดิจิทัล


วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ อาคารสุขอนันต์เจริญวิลล่า สมุทรปราการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย หรือ ECOT โดยคุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาฯ และ ICDL Thailand โดย Dr.Hugh O' Connell   กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาองค์กรนายจ้างเพื่อยกระดับสมรรถนะดิจิทัลให้เจ้าของธุรกิจ/นายจ้างและลูกจ้างอยู่ในระดับมาตรฐานสากลและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล โดยมีผู้นำ ผู้บริหาร ของทั้งสององค์กรรวมถึงภาคีพันธมิตรให้เกียรติร่วมงานคับคั่ง เช่น คุณจุลลดา มีจุล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด  ย่อมไทย คุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์   Executive Director, ICDL Thailand พล.อ.ต.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ           คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ ECOT ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ รองประธานอาวุโสสภา SMEs 

“ECOT ขอถือโอกาสนี้แสดงเจตนารมณ์ผ่านสื่อมวลชนไปยังทุกภาคส่วนของประเทศให้หลอมรวมศักยภาพและทรัพยากรเพื่อร่วมกันยกระดับและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กร/ธุรกิจและบุคลากรของประเทศมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงานในยุคดิจิทัลและบรรลุถึงการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้านการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)”เป็นส่วนหนึ่งของคำกล่าวเปิดงานของคุณเอกสิทธิ์ฯ


ข่าวสารและกิจกรรม