สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
...
หมวดข่าวทั่วไป

...
เรื่อง ขอให้พิจารณาการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เกี่ยวกับการขยายวันลาคลอดบุตรจาก 98 วัน เป็น 180 วัน

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณา

...
โครงการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล

นส. กฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL Thailand   นายศิริพงศ์ อินทวดี และ นายบวรศักย์ กล้าหาญ ที่ปรึกษา สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไ

...
ประชุม The 1st PSC Meeting for the Automotive Supply Chain Programme in Thailand

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567  นายอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ที่ปรึกษาอาวุโส, นายกรชัย แก้วมหาวงศ์ ที่ปรึกษา และนายธนบูลย์ สายวงศ์ ที่ปรึกษา สภาองค์การนาย

...
เข้าร่วมประชุมมูลนิธิสถาบันอิสรา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 คุณอุกฤษณ์ กาญจนเกตุ ที่ปรึกษาอาวุโส แห่งสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้ไปประชุมของมูลนิธิสถาบันอิสรา ที่ได้ทำการเปิ

...
อบรมฟรี!!