สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
หมวด : ข่าวทั่วไป

23

2024 เมษายน

อ่านแล้ว 19 ครั้ง

อบรมฟรี!!

...

23 เมษายน 2024

อบรมฟรี!!

อบรมฟรี!!
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2567 ผ่านสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดหัวข้ออบรม
1. หัวข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่ลูกจ้างควรรู้
2. หัวข้อความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
********************************************

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิก่อน
** (สภาฯ จะพิจารณาให้สิทธิในจัดอบรมแก่สมาชิก ECOT เป็นอันดับแรก)
เริ่มอบรมตั้งแต่เดือน เมษายน - ตุลาคม 2567

- สถานที่อบรม: (In House) ณ สถานประกอบกิจการของท่าน
- จำนวนผู้เข้าอบรม: จำนวน 45 คนขึ้นไป / 1 รุ่น
- คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ผู้ประกันตนมาตรา 33
- สภาฯ มีสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และขนมเบรค เช้า - บ่าย ให้แก่สถานประกอบกิจการที่จัดอบรม

หากสนใจรับการจัดอบรม สามารถส่งแบบตอบรับขอจัดอบรม  
มายังสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ที่อีเมล: ecot@ecot.or.th / ecotmember@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2385 7177 หรือ 099-191-4895 (คุณนิต และคุณบุณ)

ข่าวสารและกิจกรรม