สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 02-385-7177
โทรสาร 02-385-8577

ข่าวสารและกิจกรรม


เกี่ยวข้องเรา
สื่อสังคมออนไลน์

แบนเนอร์
หมวด : ข่าวทั่วไป

11

2023 ตุลาคม

อ่านแล้ว 19 ครั้ง

โครงการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม สู่ผู้ประกันตน

...

11 ตุลาคม 2023

โครงการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม สู่ผู้ประกันตน

            เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2566  สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย   ได้จัดอบรมโครงการ  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคม  สู่ผู้ประกันตน  ณ  บริษัท  อินแพคฟาร์มา  จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่  4 ซอยอนามัยงามเจริญ  24  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้าอบรมจำนวน  45  คน  หัวข้อในการบรรยายประกอบด้วย

            1. ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ  เรื่อง การดูแลสุขภาพ และการป้องกันยาเสพติด  การส่งเสริมและสร้างวินัยในการออม  โดยวิทยากร  คุณ  ปนิธิ   ศิริเขต

            2. ความรู้ประกันสังคมและเงินทดแทน  โดยวิทยากร   คุณ  สุรีย์   มณฑา

            ทั้งนี้   สภา ฯ  จัดอบรมให้ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย  จะดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ให้คำแนะนำ แก่นายจ้างที่เป็นสมาชิก   ตลอดจนลูกจ้างผู้ประกันตน   ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงาน   สิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

ข่าวสารและกิจกรรม